Advokatska tarifa

Advokatska tarifa

Advokatska TARIFA o nagradama i naknadama troškova za rad advokata

Advokatskom tarifom se određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja nagrada za advokatske usluge i naknada troškova za rad advokata.

Tarifu je propisala Advokatska komora Srbije i ona je važeći cenovnik advokatskih usluga, čija primena je obavezna za advokate i klijente. Stranka je dužna da advokatu plati i nagradu i naknadu troškova.

Nagrada za rad advokata

Za preduzete pravne usluge prema vrsti spora, koje su taksativno navedene sa opredeljenom cenovnikom po konkretnoj usluzi, prema tabelarnom prikazu ispod teksta.

Za pružanje kontinuirane pravne pomoći, advokat može sa strankom ugovoriti nagradu u paušalnom iznosu.
Advokat može sa strankom ugovoriti nagradu za rad na osnovu satnice koja ne može biti manja od 4500 dinara za svaki započeti sat.

U imovinskopravnim predmetima advokat može u pismenom obliku sa strankom ugovoriti nagradu za rad u srazmeri (procentu) sa uspehom u postupku odnosno sa uspehom u pravnim radnjama koje će za stranku preduzeti.

Advokat može sa strankom ugovoriti nagradu u iznosu koji je veći od iznosa propisanog Tarifom. Razlog za ugovaranje veće nagrade može biti visoki stepen stručnosti i iskustvo advokata u radu, ili u slučaju kompleksnih predmeta.

Za usmeni pravni savet ili mišljenje o nekom pravnom pitanju, advokatu pripada 50% nagrade propisane za podneske kojima se pokreće odgovarajući postupak u vezi sa tim pravnim pitanjem odnosno prema vrsti spora.

Za pismeni pravni savet i mišljenje advokatu pripada nagrada propisana za podneske kojima se pokreće odgovarajući postupak u vezi sa tim pravnim pitanjem odnosno prema vrsti spora.

Za pregledanje ili razmatranje spisa predmeta, advokatu pripada 50% nagrade propisane za podneske kojima se pokreće postupak čiji se spisi razmatraju odnosno prema vrsti spora.

Naknada Advokatskih troškova

Advokatu pripada naknada za stvarne troškove koji su bili potrebni za obavljanje poverenih mu poslova.

Za obavljanje poslova izvan sedišta advokatske kancelarije, advokatu pripada naknada za prevoz, naknada za smeštaj, naknada za odsustvovanje iz advokatske kancelarije i dnevnice i to:
– za prevoz u međumesnom saobračaju – u visini cene prevoza prevoznim sredstvom po izboru advokata;
– za prevoz u mesnom saobračaju – u visini cene taksi prevoza;
– za prevoz sopstvenim vozilom – u visini od 30% od cene najkvalitetnijeg benzina po prečenom kilometru;
– za smeštaj – u visini cene hotelskog smeštaja, osim hotela sa pet i više zvezdica;
– za odsustvovanje iz kancelarije – u visini od 1500 dinara za svaki započeti sat, a najviše deset sati dnevno;

Advokat je ovlašćen da od stranke zatraži i unapred primi novčana sredstva na ime obezbeđenja naplate buduće nagrade i troškova koji će nastati prilikom zastupanja. Dosuda i naplata troškova postupka na teret protivne stranke ne utiče na obračun i naplatu nagrade i troškova između advokata i stranke.

ADVOKATSKA TARIFA

TABELARNI PRIKAZ NAGRADA SA ZAPOČETIM SATOM

KRIVIČNI POSTUPAK

VISINA ZAPREĆENE KAZNE ZA KRIVIČNO DELO
ODBRANA, ZASTUPANJE PRIVATNOG TUŽIOCA I OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA (sa 1 započetim satom) Tar. br. 1
ZASTUPANJE OŠTEĆENOG, NEODRŽAN PRETRES, RAZGOVOR SA OKRIVLJENIM U PRITVORU ILI ZATVORU,
ŽALBA okrivljenog, privatnog tužioca i ošt. kao tužioca protiv presude, rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera i oduzimanje imovinske koristi, PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA, ZAŠTITA ZAKONITOSTI
INICIJALNI AKTI: Privatne tužbe, krivične prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji, predlog za zaključenje sporazuma o priznanju krivice, PRIGOVOR i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužbe za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, ŽALBA PROTIV REŠENJA: o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora, sprovođenju istrage, ODGOVOR NA ŽALBU, žalba oštećenog, molbe za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje kriv. postupka
OSTALI PODNESCI

do 3 god.

18.000,00

9.750,00

33.000,00

16.500,00

8.250,00

preko 3 do 5

24.000,00

12.750,00

45.000,00

22.500,00

11.250,00

preko 5 do 10

31.500,00

16.500,00

60.000,00

30.000,00

15.000,00

preko 10 do 15

46.500,00

24.000,00

90.000,00

45.000,00

22.500,00

preko 15 god.

61.500,00

31.500,00

120.000,00

60.000,00

30.000,00

OSTALI POSTUPCI

PROCENJIVI PREDMETI: podnesci, ročišta i žalbe

VREDNOST SPORA (T. br. 13)

PODNESAK

ROČIŠTE

NEODRŽANO ROČIŠTE 1/2 Pod+1.500.00

ŽALBA

do 750,000,00

9.000,00

10.500,00

6.000,00

18.000,00

od 750.000,01 do 1,500.000,00

11.250,00

12.750,00

7.125,00

22.500,00

od 1.500.000,01 do 3.000.000,00

16.500,00

18.000,00

9.750,00

33.000,00

3.000.000,01 -6.000.000,00

22.500,00

24.000,00

12.750,00

45.000,00

6.000.000,01 – 12.000.000,00

30.000,00

31.500,00

16.500,00

60.000,00

12.000.000,01 – 24.000.000,00

37.500,00

39.000,00

20.250,00

78.000,00

24.000.000,01 – 48.000.000,00

45.000,00

46.500,00

24.000,00

90.000,00

48.000.000,01 – 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 din. nagrada od 45.000,00 din. se uvećava za po 30,00 din

45.000,00 + po 30,00 dinara

45.000,00 + po 30,00 + 1.500,00

1/2 podneska + 1.500,00

podnesak + 100%

120.000.000,01 – 300.000.000,00 na započetih 900.000,00 din. nagrada od 52.000,00 din. se uvećava za po 30,00 din

52.000,00 + po 30,00 dinara

52.000,00 + po 30,00 + 1.500,00

1/2 podneska + 1.500,00

podnesak + 100%

preko 300.000.000,01 na započetih 4.500.000,00 din. nagrada od 58.000,00 dinara se uvećava za po 30,00 dinara

58.000,00 + po 30,00 dinara a najviše do 88,000,00

58.000,00 + po 30,00 a najviše do 88,000,00 + 1.500,00

1/2 podneska + 1.500,00

podnesak + 100%

NEPROCENJIVI PREDMETI: podnesci, ročišta i žalbe

VRSTA SPORA (T. br. 14)

PODNESAK

ROČIŠTE

NEODRŽANO ROČIŠTE

ŽALBA

Smetanje poseda, razvod, neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji, pred sudom časti, porodični (vanparnica) upis u katastar – neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (ZoPiI i Porodični i ostali), upis u APR

16.500,00

18.000,00

9.750,00

33.000,00

ostali postupci pred drž. organom

19.500,00

21.000,00

11.250,00

39.000,00

službenosti, stambeni, prekršaj pred policijom, ostali sporovi OS

22.500,00

24.000,00

12.750,00

45.000,00

utvrđivanje očinstva, prekršaji pred Prekršajnim sudom, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi), upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali sporovi PS

25.500,00

27.000,00

14.250,00

54.000,00

zakonsko izdržavanje

6.000,00

7.500,00

4.500,00

12.000,00

vršenje roditeljskog prava

11.250,00

12.750,00

7.125,00

22.500,00

Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa – neprocenjivo, ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS

30.000,00

31.500,00

16.500,00

60.000,00

ostali sporovi pred Upravnim sudom

36.000,00

37.500,00

19.500,00

72.000,00

Autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi)

45.000,00

46.500,00

24.000,00

90.000,00

UGOVORI I OPŠTI AKTI

PROCENJIVI UGOVORI

1,5% ili T. Br 13

min 11.250,00

NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI

ortački, generalni (opšti), statut, osnivački akt pr. lica

30.000,00

korišćenje zajedničke stvari, predugovori, pojedinačni akti državnih organa i lokalne samouprave

22.500,00

zaveštanje (neprocenjivo), ostali neprocenjivi ugovori, pojedinačni akti pr. lica

19.500,00

punomoć

13.500,00

ostale izjave

11.250,00

o posluzi

16.500,00

o trgovinskom zastupanju ili posredovanju, opšti akti pr. lica

25.500,00

Opšti akti drž organa i lok. samouprave

37.500,00

OSTALE RADNJE

Zastupanje više stranaka

uvećanje po 50%

Započeti sat

1.500,00

konferencije i sastanci na kojima se raspravlja o činjeničnim i pravnim pitanjima

4.500,00

Opomene i Odbrane po službenoj dužnosti

50% T. Broja

Dopisi

3.000,00

Pregled i razmatranje spisa

50% T. Broja

Pribavljanje izvoda ili prepisa iz javnih knjiga ili spisa, bilo u analognom ili digitalnom obliku, pravosnažnost i izvršnost

20% T. Broja

Pravni savet usmeni 50%, pismeni 100%

% T. Broja