Starateljstvo nad detetom

Starateljstvo nad detetom

Starateljstvo nad detetom

Roditelji imaju pravo i dužnost da se staraju o detetu. Starateljstvo nad detetom obuhvata: čuvanje i podizanje deteta, vaspitavanje deteta, obrazovanje deteta, zastupanje deteta, izdržavanje deteta, upravljanje i raspolaganje imovinom deteta.

Na uvodu ovog teksta bismo istakli esensijalnu činjenicu, a koja ujedno predstavlja zakonsku odredbu porodičnog prava.


 

Roditeljsko pravo pripada majci i ocu zajedno.

U bračnim sporovima koje zastupa naša kancelarija neretko se sreću situacije da jedan roditelj ima tendeciju da preuzme sva roditeljska prava i da liši drugog istih, dok se zaboravlja ono najvažnije, da je za pravilan razvoj deteta važno i neophodno prisustvo oba roditelja. Pitanje koje tada postavljamo, a koje roditelji i sami sebi trebaju da postavljaju je, „Šta je to što je najbolje za dete?“.

Naravno, drugačije su situacije kada se radi o eventualno radnjama drugog roditelja koje nisu u najboljem interesu deteta, kojom temom ćemo se baviti u posebnom poglavlju.

Pravna nauka porodičnog prava ima za smisao da uredi međuljudske odnose donošenjem određenih pravila koje se pretvaraju u zakonitosti, a da su ista prethodno analizirana kao najbolja rešenja.

Porodično pravo kao nauka ima veliku podršku stručnih lica, psihijatara, dečjih psihijatara, psihologa, pedagoga i ostalih iz socijalno porodične sfere.

Vrlo je važno ne zaboraviti i sledeće. Roditelji su, prema porodičnom pravu, ravnopravni u vršenju roditeljskog prava. Ova premisa se ume jednostavno preskočiti u praksi od strane postupajućih institucija, kada se odlučuje o poverevanju roditeljskog prava jednom roditelju, te se čine diskriminacije prema polu umesto da se uzimaju u obzir svi relevantni krijerijumi porodičnog zakonodavstva.

U skladu sa razvojem civilizacijskog društva i zaštite ljudskih prava, možemo danas učestalo čuti „Ja imam pravo.“.

Roditeljsko pravo je pravo koje je izvedeno iz dužnosti roditelja i postoji samo u meri koja je potrebna za zaštitu ličnosti, prava i interesa deteta.

Dakle, dragi roditelji na vama je, zajedno sa vašim pravom, sadržana velika odgovornost. Odgovornost je svestan osećaj dužnosti da se prema detetu postupa na način koji je najbolji za zaštitu njegove ličnosti, prava i interesa, isto onako kako bi se postupalo prema samom sebi i sopstvenom biću.

 

Šta čini sadržinu roditeljskog prava?

Roditelji imaju pravo i dužnost da se staraju o detetu. Starateljstvo nad detetom obuhvata: čuvanje i podizanje deteta, vaspitavanje deteta, obrazovanje deteta, zastupanje deteta, izdržavanje deteta, upravljanje i raspolaganje imovinom deteta.

Roditelji imaju pravo i dužnost da čuvaju i podižu dete tako što će se oni lično starati o njegovom životu i zdravlju. Roditelji ne smeju podvrgavati dete ponižavajućim postupcima i kaznama koje vređaju ljudsko dostojanstvo deteta i dužni su da dete štite od takvih postupaka drugih lica.

Roditelji imaju pravo i dužnost da sa detetom razvijaju odnos zasnovan na ljubavi, poverenju i uzajamnom poštovanju, te da dete usmeravaju ka usvajanju i poštovanju vrednosti emocionalnog, etičkog i nacionalnog identiteta svoje porodice i društva.

Roditelji imaju dužnost da obezbede osnovno školovanje detetu, a o daljem obrazovanju deteta dužni su da se staraju prema svojim mogućnostima.

Roditeljsko pravo se može vršiti:
zajedničko ili samostalno

Zajedničko vršenje roditeljskog prava

Roditelji, starateljstvo nad detetom, vrše zajednički i sporazumno kada vode zajednički život. Roditelji roditeljsko pravo vrše zajednički i sporazumno i kada ne vode zajednički život ako zaključe sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava, ako sud oceni da je taj sporazum u najboljem interesu deteta.

Prilikom zastupanja klijenata iz naše kancelarije, ovaj vid vršenja roditeljskog prava savetujemo ukoliko postoje korektni odnosi supružnika prilikom razvoda. Ne možemo da kažemo da se zajedničko vršenje roditeljskog prava nakon prestanka zajednice života bračnih partnera često sreće u praksi. Razlog za to je, nemogućnost prevazilaženja partnerskog konflikta i prenošenja istog na roditeljsku ulogu, a što se održava na ugrožavanje najboljeg interesa deteta.

Kada postoji svesnost roditelja o njihovoj ulozi za pravilan razvoj ličnosti deteta, njihovo ponašanje i lični problemi u partnerskom odnosu se ne manifestuju na položaj deteta. Medjutim, to nije uvek tako, usled emotivnog bola, ličnog nezadovoljstva i razočarenja zbog uverenja o krahu porodice.

Roditelji poljuljani ličnim emocijama ili bez adekvatne podrške porodice, prijatelja ili stručnjaka, umeju da zalutaju na tom putu velike promene u životu. Stoga je često preporuka da se jasno uredi odnos roditelja koji ne živi sa detetom u pogledu modela viđanja, kako bi dete imalo stalnost i kontinuitet, radi lakšeg prilagođavanja na novonastalu situaciju i izbegavanje novih konflikata roditelja.

Samostalno vršenje roditeljskog prava

Samostalno vršenje roditeljskog prava predstavlja da jedan roditelj sam vrši starateljstvo nad detetom, kada je drugi roditelj nepoznat, ili je umro, ili je potpuno lišen roditeljskog prava odnosno poslovne sposobnosti.

Jedan roditelj sam vrši roditeljsko pravo na osnovu odluke suda, kada roditelji ne vode zajednički život i ako nisu zaključili sporazum o vršenju roditeljskog prava ili ako zaključe sporazum o samostalnom vrđenju roditeljskog prava, a sud oceni da je taj sporazum u najboljem interesu deteta.

Kada je donešena odluka o samostalnom vršenju roditeljskog prava, ustanovljava se model održavanja odnosa deteta sa drugim roditeljem sa kojim ne živi. Uopšten obrazac koji se primenjuje za model viđanja deteta je svaki drugi vikend i jednom, do dva puta, nedeljno kada se ne provodi vikend, uz viđanje svaki drugi državni i verski praznik, rodjendan, polovinu raspusta. Neki roditelji dogovore uz to i opciju još viđanja po međusobnom dogovoru, ukoliko je roditelj kojem je povereno samostalno vršenje roditeljskog prava odsutan poslom ili iz drugih privatnih razloga ili mu je potrebna pomoć oko odvoženja i dovoženja deteta na trening ili druge vannastavne aktivnosti. Nije preporuka da se ostavi mogućnost za dogovor između roditelja, ukoliko postoji mogućnost da bi jedan od partnera, zbog emotivnog stanja, isto eventualno zloupotrebljavao.

U brakorazvodnim parnicama je učestala borba oko starateljstva nad detetom. Prisutnija je sve više praksa, da i jedan i drugi roditelj, smatraju da je upravo on podobniji za starateljstvo nad detetom i da je nemoguće postići sporazum. U tom slučaju odluku donosi sud, cenići sve relevantne okolnosti.

Zadatak suda je, da na prvom mestu, gleda najbolji interes deteta uzimajući u obzir mišljenje stručnjaka od Centra za socijalni rad do Komisije veštaka različite struke, psihijatara, psihologa, dečjeg psihologa.

 

Prilikom procene najboljeg interesa deteta, gleda se uzrast deteta, socijalno ekonomski uslovi za život deteta, kapaciteti roditelja za vršenje roditeljskog prava, koji roditelj prepoznaje i uvažava potrebe deteta, koji roditelj je motivisan za vršenje roditeljskog prava.

Advokatska kancelarija Raškov, pored postupka zastupanja u postupku za starateljstvo, neretko paralelno vodi i postupak za prinudnu naplatu alimentacije određene privremenom merom donetom u toku postupka ili krivični postupak za krivično delo nedavanje izdržavanja. Pitanje podele imovine gotovo neizostavno prati ovu tematiku, u kojoj naša advokastka kancelarija takođe pruža usluge zastupanja.

 

Uvek se možete obratiti advokatu za porodično pravo radi pružanja pravne pomoći u vidu konsultacija ili zastupanja ukoliko imate problem iz oblasti porodičnog prava. Naša advokatska kancelarija Raškov, koja se nalazi u Beogradu, ima višegodišnje iskustvo u oblasti porodičnog prava i sprecijalizovali smo svoja stručna znanja za porodično pravo.