Razvod braka porodicno pravo

Razvod braka

Razvod braka

Razvod braka predstavlja jednu od najstresnijih tačaka u ličnom životu. Značajno je u toj fazi života imati adekvatnu podršku, koja se može manifestovati kroz više vidova, od emocionalne podrške, porodice, prijatelja, do eventualno stručne u vidu psihologa, i na kraju one koja je neizostavna da se brak i okonča, pravne.

U vezi pravne podrške za pokretanje postupka razvoda braka, važno je da znate sledeće.

Dva su načina da se razvedete prema porodičnom pravu Republike Srbije, sporazumno, ili po tužbi za razvod braka.


 

Sporazumni razvod braka

Prema porodičnom pravu sporazumni razvod braka se pokreće predlogom za sporazumni razvod koji se podnosi nadležnom sudu prema mestu prebivališta ili boravišta jednog od supružnika ili prema poslednjem zajedničkom prebivalištu.

Preduslov sporazumnog razvoda braka je korektnost odnosa supružnika i spremnost za dogovor oko svih bitnih pitanja koja su sastavni deo sporazumnog razvoda.

U predlogu za sporazumni razvod obavezni sastavni deo je pismeni sporazum o poveravanju maloletne dece. Dakle, prema porodičnom pravu je neophodno postići saglasnost supružnika oko vršenja roditeljskog prava nad zajedničkom decom, da li će jedan roditelj vršiti samostalno roditeljsko pravo ili će oba roditelja vršiti zajednički roditeljsko pravo.

Ukoliko je predlog da jedan roditelj samostalno vrši roditeljsko pravo, predlog nužno mora da sadrži i sporazum o visini doprinosa za izdržavanje koje će davati drugi roditelj, kao i sporazum o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem.

Drugi roditelj, koji ne vrši roditeljsko pravo ima pravo i dužnost da izdržava dete, da sa detetom održava lične odnose i da o svim bitnim pitanjima koja utiču na život deteta odlučuje zajednički i sporazumno sa roditeljem koji ne vrši roditeljsko pravo.

 

Pitanja koja bitno utiču na život deteta, u smislu porodičnog prava, jesu obrazovanje, promena prebivališta, veći medinski zahvati i raspolaganje imovinom deteta velike vrednosti.

 

Ukoliko postoji saglasnost za deobu zajedničke imovine moguće je zaključiti sporazum o deobi zajedničke imovine pred javnim beležnikom u formi javnobeležničke potvrđene isprave, koji će biti priložen sudu sa predlogom.

Često do sporazumnog razvoda braka u praksi ne dolazi, jer i ukoliko supružnici postignu saglasnost za sva prethodna pitanja, nisu u mogućnosti da postignu saglasnost o deobi zajedničke imovine.

Česta je zabluda da Centar za socijalni rad neće biti uključen ukoliko je sporazumni razvod u pitanju. Medjutim, ako postoje zajednička maloletna deca obavezno će biti uključen nadležan centar za socijalni rad.

Procedura je sledeća, prvo se poziv upućuje od strane nadležnog Centra za socijalni rad ( dakle pre odlaska na sud), a koji će sa oba supružnika obaviti razgovor pre odlaska na sud i dostaviće sudu Nalaz i mišljenje da li je sporazumni predlog u najboljem interesu maloletne dece.

 

Dakle, nakon što centar dostavi Nalaz i mišljenje, sud će doneti presudu prema sporazumnom predlogu.

 

Nadležan organ starateljstva i sud se tokom postupka rukovode u skladu sa porodičnim pravom načelom najboljeg interesa maloletnog deteta, te njihova odluka ne mora nužno biti pozitivna u pogledu predloga ako ocene da isti nije u najboljem interesu deteta. Predlog mora biti u pisanoj formi i potpisan od strane oba supružnika.

Prednost sporazumnog razvoda braka je
što se ovaj sudski postupak okončava
na jednom do dva ročišta.

 

Ukoliko želite da se postupak sporazumnog razvoda okonča na najjednostaviji način, i bez Vašeg odlaska u sud, potrebno je da advokatu za porodično pravo date overeno punomoćje od strane javnog beležnika i izdato samo radi zastupanja u bračnom sporu, odnosno overeno od strane konzularnog predstavništva Republike Srbije u slučaju da se overa radi u inostrantsvu.

Brak je, prema porodičnom pravu Republike Srbije, zakonom uređena zajednica između muškarca i žene, te je tako i razvod braka zakonom uređen.

Razvod braka po tužbi

Razvod braka po tužbi se pokreće ukoliko su odnosi supružnika ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvariti zajednica života supružnika, kada se podnosi tužbu za razvod braka. Najčešći razlozi su nedostatak ljubavi, nedostatak intimnosti, nespremnosti za brak, zavisnosti, zlostavljanja, nedostatka emocionalne podrške, nerazrešenih finansijskih pitanja, neslaganje oko životnih, ličnih i vaspitnih uverenja, što ima za rezultat ozbiljno i trajno poremećene odnose.

 

Niko ne može ostati u braku protivno svojoj volji.

 

Zablude su da se supružnici ne mogu razvesti jer jedan od njih ne želi da se razvede ili sa namerom ne želi da da razvod. Svaki brak se može razvesti ukoliko jedan od supružnika to želi, a drugi supružnik ne može to nikako da onemogući.

Tužba za razvod braka se podnosi sudu na čijoj teritoriji je bilo poslednje zajedničko prebivalište stranaka, ili ako je zajednica prestala i sudu nadležnom po mestu prebivališta tuženog.

 

Kada tužbu za razvod braka podnosi advokat za porodično pravo, punomoćje mora biti overeno od strane javnog beležnika i izdato samo radi zastupanja u bračnom sporu, odnosno overeno od strane konzularnog predstavništva Republike Srbije u slučaju da se overa radi u inostrantsvu.

 

Pitanja koja će se raspravljati pred sudom su, pored samog razvoda, ukoliko postoje zajednička maloletna deca i pitanje vršenja roditeljskog prava nad zajedničkom maloletnom decom odnosno odluka o poveravanju, pitanje modela viđanja sa drugim roditeljem i visina izdržavanja.

U situaciji podnošenja tužbe za razvod braka, najpraktičnije je da se pitanje zajedničke imovine stečene tokom braka rešava u posebnom parničnom postupku. Deoba zajedničke imovine je pitanje koje usled složenosti može da potraje a postupak razvoda je hitan i vrlo je važno da se čim pre reše pitanja koja su od značaja za maloletnu decu.

Jedna od faza ovog postupka koji je pokrenut tužbom je i posredovanje odnosno pokušaj da se spor reši mirnim putem. Ukoliko jedan od supružnika ne želi posredovanje, jedan supružnik je nesposoban za rasuđivanje , nepoznato je boravište jednog od supružnika, ili ako jedan ili oba supružnika žive u inostranstvu, posredovanje se ne sprovodi.

Posredovanje obuhvata mirenje i nagodbu.

 

Mirenje se sprovodi ukoliko postoji mogućnost da se prevaziđu problemi bez razvoda braka. Merenje spovodi centar za socijalni rad, sud ili neka druga ustanova specijalizovana za posredovanje u porodičnim odnosima, ili bračno i porodično savetovalište. Može trajati najviše 2 meseca. Ukoliko dođe do mirenja, smatra se da je tužba za razvod braka povučena.

Ukoliko mirenje ne uspe, dalji postupak se nastavlja nagodbom. Nagodbom je cilj razrešiti konflikte među supružnicima u vezi roditeljskog prava i podele zajedničke imovine stečene u braku. Nagodba može trajati najduže 2 meseca. Epilog nagodbe može biti sporazum o vršenju roditeljskog prava i deobi zajedničke imovine ili samo jedno od ova dva pitanja.

Dokumentacija potrebna za tužbu za razvod braka

Prilikom iniciranja postupka, osnovno pitanje je šta mi je potrebno od dokumentacije. Neophodno je da imate Izvod iz matične knjige venčanih i Izvod iz matične knjige rodjenjih za maloletnu decu, u originalu.
Nadalje, u toku postupka sud će Vam tražiti i potvrdu poslodavca o zaposlenju i obračunu zarade ili potvrdu nacionalne službe za nezaposlene ukoliko ste nezaposleni.

Ukoliko posedujete imovinu, biće potrebno da dostavite list nepokretnosti odnosno ukoliko ne posedujete imovinu uverenje lokalne poreske administracije. Navedena dokumentacija je za značaja za sud kako bi sud cenio mogućnosti za izdržavanje oba supružnika, uz druge bitne okolnosti i doneo odluku o visini doprinosa na ime izdržavanja maloletnog deteta.

Ukoliko želite da Vas u brakorazvodnoj parnici zastupa advokat za porodično pravo, tužba za razvod braka prema važećoj advokatskoj tarifi* košta 16.500,00 dinara, a zastupanje na jednom ročištu 18.000 dinara. Pored troškova za rad advokata za porodično pravo, plaćaju se i sudske takse na tužbu i presudu.

Advokatska kancelarija Raškov, pored pravnih usluga u vezi razvoda braka, podnosi i tužbe za utvrđenje alimentacije za decu rodjenu van braka, kao i tužbe za izmenu alimentacije, odnosno izmenu modela viđanja. U više od polovine predmeta koje advokatska kancelarija zastupa postavlja se paralelno i pitanje podele imovine tokom razvoda, u vezi koga vršimo pravno savetovanje, vođenje mirnih pregovora oko postižanja sporazuma o podeli imovine i pokretanje postupka za utvrđenje bračne sutekovine.

Za sastavljanje tužbe za razvod braka kao i predloga za sporazumni razvod možete se obratiti advokatu za porodično pravo. Naša advokatska kancelarija Raškov, koja se nalazi u Beogradu, ima višegodišnje iskustvo u oblasti porodičnog prava i sprecijalizovali smo svoja stručna znanja za porodično pravo.