Nedoumice klijenata

Nedoumice klijenata

 • null

  Kako advokatska kancelarija pristupa radu na svojim slučajevima?

  Advokatska kancelarija stavlja isključivo interes klijenta na prvom mestu, uvek analizirajući kako je najdekvatnije zaštiti isti u svetlu važećih pozitivnih normi.

  Posvećenost i stručnost u radu advokata zajedno sa dugogodišnjim iskustvom će doprineti vašoj pravnoj sigurnosti, slobodama i pravima kao građana odnosno vladavini prava.

  Kvalitet u radu i odnos sa Vama su naši prioriteti.

 • null

  Kako teče saradnja na predmeta između advokata i klijenta?

  Poverenje između klijenta i advokata je nužno za saradnju. Kako bismo mogli uspešno da obavljamo naš posao, potrebno je da nam iznesete sveobuhvatno i tačno sve činjenica vašeg pravnog problema, da nam blagovremeno pružiti tražene podatake i dokumentaciju, te da se odazivate pozivima za sastanke, a uz redovno izmirivanje nagrada i naknade troškova za naše usluge.

 • null

  Šta obuhvata advokatska tajna i do kad je advokat obavezan njome?

  Advokatsku tajnu predstavlja sve što je klijent, ili lice ovlašćeno od strane klijenta, poverio advokatu, ili što je advokat, u slučaju u kome zastupa, na drugi način saznao ili pribavio, u pripremi, tokom i po prestanku zastupanja.

  Obaveza čuvanja advokatske tajne nije vremenski ograničena.

 • null

  U kojim rokovima i na koji način mogu da očekujem da ćete me informisati o promenama u mom slučaju?


  Obaveštavaćemo Vas o nastalim promenama u dogovorenom roku, putem sredstva komunikacije koji opredelimo pre početka saradnje.

 • null

  U kojim rokovima mogu da očekujem da će mi biti pružena pravna usluga odnosno koliko traje postupak?

  Za pravne radnje u vidu pružavanja pravnog saveta, mišljenja, analize spisa predmeta, sastavljanje ugovora, podnošenje poreske prijave, zahteva za povraćaj pdv-a, sastavljanje tužbe, krivične prijave, naše usluge pružamo u dogovorenom roku, u zavisnosti od složenosti slučaja, zakonskih rokova za preduzimanje radnje i ranije preuzetih obaveza kancelarije. Okvirni rokovi za pružanje naših usluga su u satima odnosno danima. Nama je cilj da Vaš interes zastupamo ažurno.

  Ukoliko se vaša angažovana usluga odnosi na zastupanje u sudskim sporovima, mi ćemo naše usluge pružati blagovremeno i u skladu sa procesnim rokovima za preduzimanje istih, dok samo trajanje sudskih postupaka zavisi od mnogih okolnosti, složenosti predmeta, dokaza koji treba da se izvedu u vidu saslušanja svedoka, veštačenja, opterećenost suda u smislu rokova u kojima se zakazuju ročišta, žalbeni postupak i ostalo.

 • null

  Da li Vas mogu angažovati ako ne živim ili privremeno boravim van Srbije?

  Ukoliko usled objektivnih okolnosti nije moguć neposredan kontakt, moguće je da se budem sredstava komunikacije dogovorimo za saradnju. Dakle, odgovor je potvrdan.

 • null

  Šta predstavlja informaciju a šta pravni savet i mišljenje advokata?

  Učestalo se stranke advokatskoj kancelariji obraćaju sa rečima “ Meni treba samo informacija. “ Informacija može da se tiče eventualno kojim pravnim oblastima se bavimo, da li imamo mogućnosti za prijem novih klijenata , koji su uslovi plaćanja i slično.

  Svako ulaženje u činjenice i traženje našeg mišljenja da li postoji osnov za zaštitu vašeg prava, analiza dokumentacije i spisa predmeta, te eventualna procena uspeha u sporu, je traženje pravnog saveta i mišljenja, za koji se plaća advokatska nagrada.

 • null

  Da li postoji mogućnost da dobijem besplatan pravni savet i mišljenje?

  Advokatura je nezavisna i samostalna služba pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim licima, uz nagradu i naknadu troškova za rad advokata. Postoje organizacije i službe koje pružaju besplatnu pravnu pomoć.

 • null

  Koja je cena advokatskih usluga?

  Advokatska tarifa je objavljena upravo radi mogućnosti stranke da ima uvid i orijentir za paramentre za određivanje konačne cene naših usluga i pre zakazivanja sastanka. Cena se za svaki konkretan predmet utvrđuje imajući u vidu više okolnosti, vrstu predmeta pre svega, zatim složenost predmeta, vreme za obradu predmeta i drugo.

  Na prvom sastanku, pre početka saradnje Vam saopštavamo cenu advokastke usluge, shodno dogovoru o načinu plaćanja, da li će plaćanje biti po radnji, paušalno, po započetom satu ili na procenat od uspeha u sporu. U slučaju neplaćanja radnje unapred, potrebno je ostaviti avans kao vrstu obezbeđenja na ime usluge koja će se pružiti.

 • null

  Postoje li troškovi u sudskom postupku koje sam obavezan da platim?

  Troškovi postupka su troškovi veštačenja, troškovi svedoka za dolazak i odlazak, troškovi prevođenja dokumentacije ili troškovi prevodioca.U sudskim sporovima, svaka strana za određene radnje koje preduzima, koje su zakonom precizirane, plaća sudske takse. Po okončanju postupka, u slučaju uspeha u sporu, sudske takse se nadoknađuju od suprotne strane.

  Stanka za vreme sudskog postupka predujmljuje troškove radnji koje je predložila da se izvedu, a konačne troškove snosi stranka koja je izgubila spor. Ukoliko ste uspeli u sporu, Vama će biti nadoknađeni troškovi koje ste imali za vođenje postupka.

 • null

  Da li je potrebno ili obavezno da idem na sudjenja?

  Obavezni ste da se pojavite na sudu samo po pozivu suda za vaše saslušanje, ukoliko bi u dokaznom postupku bilo predloženo vaše svedočenje, što zavisi od konkretnog predmeta.

  U drugim okolnostima nije obavezno vaše prisustvo, s obzirom da se advokat javlja kao Vaš pravni zastupnik, ali možete da prisustvujete svakoj radnji ukoliko želite.

 • null

  Da li mogu sam da vršim zaštitu svojih prava?

  Načelno da, osim u zakonom isključenim slučajevima kada je obavezno angažovanje advokata. Advokat je stručno lice, koje je svoje kvalifikacije za obavljanje profesije steklo visokim obrazovanjem i polaganjem stručnih ispita, dok svoje iskustvo konstatno nadogađuje kroz praksu. Bavljenje advokaturom nije samo tumačenje i primena zakona, uredbi, pravilnika, već advokati doprinose demokratskom poretku, vladavini prava, pravnoj sigurnosti i slobodama i pravima građana. Za najdelotvornije rešenje pravnog problema, najbolje je da je struka od samog početka uključena.

 • null

  Možete li da mi garantujete uspeh u rešavanju spora?

  Učestalo se stranke obraćaju, pre svega, radi analize i procene osnova za ostvarivanje zaštite prava. Nakon objektivne analize i ukazivanja na prednosti ili eventualne nedostatke u pravnom položaju stranke, sledeće pitanje je “ Da li možete da garantujete?”. Svaki konkretan slučaj je slučaj za sebe i uspešno okončanje postupka ne zavisi samo od držanja i posvećenosti advokata. Na konačan uspeh utiču i rezultati izvođenja dokaza, svedočenja, veštačenja, ponašanja klijenta i ostalo. Predanost klijentu, sagledavanje najboljeg interesa klijenta, objektivnost u radu , iskrenost klijenta i medjusobno poverenje dovode do uspeha.

  Zabranjeno je kodeksom poslovne etike da advokat garantuje uspeh i isto predstavlja nedopušteno pridobijanje klijenata. Ukoliko stranka uslovljava garantovanje i obećanje uspeha od advokata, advokat ima pravo da odbije zastupanje.

 • null

  Da li je potrebno unapred zakazati sastanak i kako Vam je ogranizovano radno vreme?

  Potrebno je unapred zakazati sastanak zakazivanjem putem telefona ili e maila. Radno vreme kancelarije je od 10 do 18h radnim danima.