Ugovor o doživotnom izdržavanju

 

Ugovorom o doživotnom izdržavanju, primalac izdržavanja se obavezuje da, posle njegove smrti, na davaoca izdržavanja, prenese svojina tačno određenih stvari ili neka druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani.

Ako što drugo nije ugovoreno, obaveza izdržavanja naročito obuhvata obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće i obuće, odgovarajuću negu u bolesti i starosti, troškove lečenja i davanja za svakodnevne uobičajene potrebe. Vrednost obaveza davaoca izdržavanja, u vreme zaključenja ugovora, nije poznata, jer je momenat smrti primaoca izdržavanja buduća neizvesna okolnost.

U zavisnosti od okolnosti konretnog slučaja, obaveza davaoca izdržavanja može da bude znatno manja, ili da znatno nadmaši vrednost imovine primaoca izdržavanja, koja je predmet ugovora, u zavisnosti od dužine života primaoca izdržavanja.

Karakteristika ovog ugovora je neizvesnost (aleatornost) ugovorne obaveze davaoca izdržavanja koja se odnosi na dužinu života primaoca izdržavanja, zbog koje se ne može unapred odrediti da li postoji srazmera uzajamnih davanja (visina troškova i koristi od predmeta ugovora koji primalac ostavlja).

Na ugovor o doživotnom izdržavanju se ne može primeniti načelo ekvivalentnosti, koje važi za dvostrano teretne ugovore građanskog prava, niti podleže poništenju po pravilima obligacionog prava o prekomernom oštećenju.

 

Doživotno izdržavanje

Esencijalna obligacija, po kojoj je ugovor i nazvan, je doživotno izdržavanje.

 

Ova ugovorna obaveza čini ugovor po mnogo čemu specifičnim. U pitanju je složena obligaciji koja obuhvata veliki broj raznovrsnih davanja i činjenja koja primaocima izdržavanja, treba da omoguće normalan svakodnevni život, u meri u kojoj oni to nisu u mogućnosti da sami sebi obezbede.

Takođe, davalac izdržavanja može biti i maloletno lice, ukoliko dete kao davaoca izdržavanja zastupa roditelj odnosno zakonski zastupnik. Pri tom, ovaj ugovor, po svojoj sadržini i cilju kome služi, ne predstavlja ugovor koji bi zakonom bio isključen u imovinskim odnosima supružnika, odnosno roditelja i njihove dece.

Obaveza davaoca izdržavanja se, ne sastoji samo iz materijalnog činjenja, već i iz moralnih obaveza, koje je davalac izdržavanja ugovorom dužan da ispuni.

Dok se materijalne obaveze mogu izvršavati i posredstvom trećih lica, obaveze vezane za negu i staranje o primaocu izdržavanja, moraju se ispunjavati isključivo putem ličnog kontakta dve ugovorne strane (davaoca i primaoca izdržavanja).

Ugovor o doživotnom izdržavanju može biti sklopljen i u korist izdržavanja više lica, te svako od njih ima zasebno pravo na određena davanja i činjenja.

Takodje, ovaj ugovor može biti sklopljen i u korist izdržavanja trećeg lica, gde davalac izdržavanja stiče svojinu na predmetima ugovora u trenutku smrti njegovog saugovarača, ako ugovorom nije određeno da svojina prelazi u trenutku smrti trećeg lica.

Zakonodavac isključuje mogućnost da se, u svojstvu davaoca izdržavanja nađe fizičko ili pravno lice koje se u okviru svog zanimanja odnosno delatnosti stara o primaocu izdržavanja, ako prethodno za zaključenje ugovora nije dobijena saglasnost nadležnog organa starateljstva.

Smisao prethodne odredbe je zabrana zloupotrebe staranja u okviru zanimanja. Ona se odnosi na centre za socijalni rad, domove za stara i nemoćna lica, bračna savetovališta, domove zdravlja i ambulante, bolnice, humanitarne organizacije i sve pojedince koji su u njima zaposleni i u mogućnosti su da stupe u kontakt sa potencijalnim primaocima izdržavanja, a pod staranjem podrazumeva se svaka direktna ili indirektna briga koja se takvim licima pruža u okviru zanimanja fizičkog lica ili registrovane delatnosti pravnih lica.

Ugovorom se mogu obuhvatiti samo stvari ili prava postojeća u trenutku zaključenja ugovora.

Ugovor o doživotnom izdržavanju je strogo formalni pravni posao, koji je punovažan samo ako je zaključen u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave. Prilikom potvrđivanja (solemnizacije) ugovora javni beležnik je dužan da ugovornike naročito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u zaostavštinu primaoca izdržavanja i da se njome ne mogu namiriti njegovi nužni naslednici, o čemu stavlja napomene u klauzuli o potvrđivanju. U suprotnom, ugovor je ništav.

Ugovor o doživotnom izdržavanju je često predmet sudskog spora. S obzirom da imovina koja je obuhvaćena ugovorom o doživotnom izdržavanju ne ulazi u ostavinsku masu i da se u praksi njime na posredan način iz nasledstva isključuju zakonski naslednici, epilog su tužbe protiv davaoca izdržavanja za raskid ili poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju.

Razlog koji naslednici često navode u tužbama jeste nesposobnost za rasuđivanje davaoca izdržavanja prilikom zaključenja Ugovora Ili eventualno, neispunjenje ugovornih obaveza na strani davaoca izdržavanja.

Advokatska kancelarija Raškov se bavi i sastavljanjem ugovora o kupoprodaji, ugovora o poklonu, ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, testamenta, ugovora o kupoprodaji motornog vozila, ugovora o zakupu, ugovora o pozajmici, ugovora o pružanju usluga ili o saradnji.

Za sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju možete se obratiti advokatu. Naša advokatska kancelarija Raškov, koja se nalazi u Beogradu, ima višegodišnje iskustvo za sastavljanje svih vrsta ugovora.