Ugovor o pozajmici

 

Ugovor o pozajmici, odnosno Ugovor o zajmu je ugovor kojim se zajmodavac obavezuje da zajmoprimcu preda u svojinu određeni novčani iznos ili određenu količinu zamenljivih stvari, a zajmoprimac je dužan da mu nakon proteka određenog vremenskog perioda vrati novac koji je dobio na pozajmicu, ili istu količinu stvari iste vrste i istog kvaliteta.

Reč je o neformalnom ugovoru, za čije postojanje nije nužna pismena forma. Po svojoj prirodi ovaj ugovor može biti teretan ili besteretan, u zavisnosti da li je njime ugovoreno da se pored glavnice, vraća i kamata.

U ugovoru o pozajmici treba navesti ugovorne strane, zajmoprimca i zajmodavca, predmet ugovora odnosno šta se i u kom iznosu ili količini daje na zajam, kada i na koji način se vraća pozajmica, kolika je kamata, ukoliko je ista ugovorena, koje su posledice ukoliko u ugovorenom roku zajmoprimac ne vrati zajam, datum zaključenja ugovora o pozajmici i potpisi ugovornih strana.

Zajmodavac je dužan da zajmoprimcu preda određenu stvar, u roku koji je dogovoren.

Ukoliko rok između ugovornih strana nije određen, u tom slučaju se stvar koja je predmet Ugovora o pozajmici predaje onda kada zajmoprimac to zatraži. Ukoliko je pozajmljena stvar imala neke materijalne nedostatke usled kojih bi zajmoprimcu bila pričinjena šteta, u tom slučaju zajmodavac će biti u obavezi da tu štetu nadoknadi.

Takođe, ako je u pitanju pozjamica bez naknade, te pod uslovom da su materijalni nedostaci bili poznati zajmodavcu, a o njima nije obavestio zajmoprimca, zajmodavac je dužan da nadoknadi štetu ukoliko ista nastane.

Zajmoprimac ima pravo da traži predaju stvari koja je predmet Ugovora o zajmu, u roku koji je ugovoren.

Pravo zajmoprimca da traži predaju određenih stvari zastareva za tri meseca od trenutka kada je zajmodavac bio u obavezi da preda određenu stvar, a u svakom slučaju za godinu dana od zaključenja Ugovora o zajmu. Ukoliko se utvrdi da usled loših materijalnih prilika, zajmoprimac neće biti u stanju da vrati pozajmicu, zajmodavac može da odbije ispunjenje svoje obaveze i odbije predaju obećane stvari.

Međutim, ako zajmoprimac ili neko drugo lice, za njega pruži dovoljno obezbeđenje da će zajmoprimac biti u mogućnosti da vrati pozajmicu, u tom slučaju, zajmodavac je dužan da izvrši svoju obavezu i preda stvar koja je predmet Ugovora o pozajmici.

Zajmoprimac ima pravo da odustane od ugovora i pre nego što mu zajmodavac preda određene stvari, s tim da ukoliko bi time zajmodavcu prouzrokovao štetu, dužan je da mu pričinjenu štetu nadoknadi.

Ugovorom o pozajmici se može ugovoriti, da se pored glavnice, plaća i kamata. Kod ugovora u privredi, pravna lica duguju kamatu i ukoliko ona nije ugovorena Ugovorom o zajmu. Ugovorne strane se najčešće same međusobno dogovore koliko će kamata iznositi. U tom slučaju, važno je da ugovorena kamata ne bude u suprotnosti sa imperativnim zakonskim normama kao i da odgovara načelu jednake vrednosti uzajamnih davanja ugovornih strana.

Ukoliko kamata nije ugovorena, tada se primenjuje zakonska zatezna kamata.

Zajmoprimac je u obavezi da vrati pozajmicu u roku koji je ugovoren. Ako ugovorne strane nisu odredili rok za vraćanje zajma, zajmoprimac je dužan vratiti pozajmicu po isteku roka koji ne može biti kraći od dva meseca, računajući od momenta kada zajmodavac traži da mu se zajam vrati. Naravno, zajmoprimac može vratiti zajam i pre roka koji je određen za vraćanje, ali je dužan da unapred obavesti zajmodavca o svojoj nameri kao i da mu nadoknadi štetu koja je eventualno pričinjena.

Kod Ugovora o pozajmici se primenjuje opšti rok zastarelosti, prema kojem potraživanja zastarevaju za 10 godina.

Prilikom davanja pozajmice, preporuka advokata, je da Ugovor o pozajmici bude zaključen u pismenoj formi, iako nije obaveza, te da ugovorne strane navedeni ugovor potpišu, a sve u cilju lakšeg dokazivanja da je zajam zaista učinjen. Najsigurnije je potpise overiti kod nadležnog organa overe, javnog beležnika, te bi na taj način bi bila otklonjenja eventualna svaka sumnja i u verodostojnost potpisa.

U situaciji u kojoj zajmoprimac nije u ugovorenom roku vratio ono što je na pozajmicu primio, zajmodavac može, najpre, da se van suda obrati zajmoprimcu sa pozivom da zajmoprimac ispuni svoju obavezu sa upozorenjem da će u se u suprotnom pokrenuti postupak pred sudom. Ukoliko zajmoprimac ni tada ne ispuni svoju obavezu, zajmodavac može da se obrati sudu podnošenjem tužbe.

Advokatska kancelarija Raškov se bavi i sastavljanjem ugovora o kupoprodaji, ugovora o poklonu, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života, testamenta, ugovora o zakupu, ugovora o zakupu, ugovora o pružanju usluga ili o saradnji.

Za sastavljanje ugovora o pozajmici možete se obratiti advokatu. Naša advokatska kancelarija Raškov, koja se nalazi u Beogradu, ima višegodišnje iskustvo za sastavljanje svih vrsta ugovora.